Home » พู่กันร่างรัก by หฺวาเจิน
พู่กันร่างรัก หฺวาเจิน

พู่กันร่างรัก

หฺวาเจิน

Published June 2010
ISBN :
Paperback
232 pages
Enter the sum

 About the Book 

ถนนสูความเทียงธรรมยาวไกล เตมไปดวยอุปสรรค หากเมือสองคนกาวยางเคียงขางกัน การเดินทางพลันรืนรมยนาแปลกใจ...หมูบานหลินจยาวานปีนีประสบอุทกภัย เรือกสวนไรนาถูกนำทวมเสียหาย เกบเกียวผลผลิตมิได ทวาภัยธรรมชาติทีวาโหดรายกยังไมสูภัยจากคนเลวจือเซวียนเปนเพียงสาวบMoreถนนสู่ความเที่ยงธรรมยาวไกล เต็มไปด้วยอุปสรรค หากเมื่อสองคนก้าวย่างเคียงข้างกัน การเดินทางพลันรื่นรมย์น่าแปลกใจ...หมู่บ้านหลินจยาวานปีนี้ประสบอุทกภัย เรือกสวนไร่นาถูกน้ำท่วมเสียหาย เก็บเกี่ยวผลผลิตมิได้ ทว่าภัยธรรมชาติที่ว่าโหดร้ายก็ยังไม่สู้ภัยจากคนเลวจื่อเซวียนเป็นเพียงสาวบ้านนอกไร้การศึกษา จะเอาอะไรไปต่อต้านนายอำเภอฉ้อราษฎร์ที่ไม่เพียงขูดรีดภาษีเอากับคนสิ้นไร้ ยังมากตัณหาร่างหนังสือสัญญาหลอกเอานางไปเป็นภรรยาบำเรอด้วยได้ยินกิตติศัพท์มานมนานว่า ‘ตุลาการพู่กันเทพ’ ปราดเปรื่องเฉียบแหลม หากได้เขาร่างคำร้องให้ จากนักโทษประหารก็สามารถกลับกลายเป็นวีรบุรุษผู้กล้าได้เลยทีเดียวนางจึงหอบเอาความหวังของครอบครัว ตลอดจนคนทั้งหมู่บ้านดั้นด้นมาขอร้องเขาให้ช่วยเขียนสำนวนฟ้อง ทวงเอาความยุติธรรมคืนจากนายอำเภอหมูตอนแต่ครั้นเมื่อได้พบ นางกลับกังขาว่าชายท่าทางไม่นำพา พูดจาเลื่อนลอยหาสาระไม่ได้ผู้นี้น่ะหรือคือคนในคำเล่าลือยกย่องนั่น ขนาดชีวิตตัวเองยังดูแลให้ดีไม่ได้ แล้วนางจะวางใจฝากฝังชะตาของตนกับคนทั้งหมู่บ้านไว้ในมือเขาได้อย่างไร